backgroundUslovi korišćenja

 
Korišćenjem aplikacije Bukmarker (u daljem tekstu: aplikacija) kao registrovani korisnik saglasni ste sa ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), kojim se regulišu pravila i uslovi pod kojima je moguće i dozvoljeno korišćenje aplikacije.

Uvod

Aplikacija predstavlja softver koji korisnicima omogućava unapređenje čitalačkog iskustva knjiga i druge štampane ili elektronske građe na uređajima poput mobilnih telefona, tableta, e-čitača, laptop i desktop računara. Aplikacija je nekomercijalna, besplatna i za njeno korišćenje dovoljna je registracija. Korisnici aplikacije ne plaćaju nijedan segment korišćenja aplikacije ili sadržaja koji se kroz aplikaciju objavljuju.

Tehnički uslovi

Bukmarker je moguće koristiti kao veb-aplikaciju koja se izvršava u pregledaču interneta na najvećem broju modernih operativnih sistema kao što su Windows, Linux ili macOS, ili kao mobilnu aplikaciju koja se instalira u memoriju mobilnih uređaja koji rade pod Android ili iOS operativnim sistemima. Aplikaciju je moguće koristiti na računarima kao veb-aplikaciju bez potrebe instalacije na uređaju, odnosno preuzeti je u zvaničnim prodavnicama aplikacija za operativne sisteme mobilnih uređaja Android i iOS i instalirati je u memoriju mobilnog uređaja. Za normalno funkcionisanje aplikacije neophodna je internet veza.

Korisnici

Korisnici aplikacije mogu biti svi korisnici interneta koji imaju validnu e-mail adresu. Aplikacija nema ograničenja po pitanju uzrasta korisnika, ali se podrazumeva da će se voditi računa o tome da bezbednost dece na internetu, kao najmlađih korisnika aplikacije, bude kontrolisana od strane administratora aplikacije kroz praćenje sadržaja koji se objavljuju, odnosno kroz eventualne poruke o zloupotrebi aplikacije tako da bezbednosti dece na internetu ne bude ugrožena.

Registracija korisnika

Deo funkcionalnosti aplikacije i sadržaja vidljiv je putem interneta na adresi bukmarker.app, u skladu sa sadržajima koji su javno dostupni svima, kao što su stranice O nama, Uslovi korišćenja ili Pomoć, koje identifikuju aplikaciju, daju dodatne informacije o njoj ili olakšavaju korišćenje. Za najveći deo sadržaja i punu funkcionalnost aplikacije neophodna je registracija korisnika putem adrese bukmarker.app ili u okviru mobilne aplikacije za Android ili iOS operativne sisteme. Za registraciju je potrebno na početnom ekranu aplikacije birati link Registracija. Korisnici se registruju tako što u predviđenom formularu upisuju željeno korisničko ime, validnu e-mail adresu, lozinku, ime i prezime. Na prijavljenu e-mail adresu tokom registracije upućuje se verfikaciona poruka, na koju korisnik treba da odgovori kako bi dovršio proceduru registracije.

Javnost podataka

Aplikacija podrazumevano štiti privatnost registrovanih korisnika, odnosno onemogućava da privatni podaci (ime i prezime, e-mail adresa, lozinka) budu javno vidljivi. Jedini podatak korisnika koji je podrazumevano vidljiv jeste korisničko ime. Podaci koji se objavljuju kroz aplikaciju mogu biti privatno i javno vidljivi, u skladu sa željom ili načinom korišćenja aplikacije od strane registrovanih korisnika. Privatno vidljivi podaci podrazumevana su vrednost i označavaju da korisnik ne želi da deli podatke o tome kako koristi aplikaciju sa drugim korisnicima ili ostalim licima na internetu. Javno vidljivi podaci su oni podaci koje je korisnik na osnovu aktivnosti učinio vidljivim za druge korisnike aplikacije kroz svoj korisnički nalog, kao što su objavljeni kratki prikazi knjiga ili druge pročitane građe, komentari, ocene, beleške, itd.

Korisnički nalog

Registrovani korisnici aplikacije vlasnici su svog korisničkog naloga, koji predstavlja način identifikacije korisnika aplikacije i omogućava pristup segmentima aplikacije koji su predviđeni samo za registrovane korisnike. Korisnički nalog sastoji se od korisničkog imena, lozinke, e-mail adrese korisnika, podataka i sadržaja koje je korisnik uneo sve vreme tokom korišćenja aplikacije. Vlasništvo nad nalogom podrazumeva poštovanje zakona i Uslova korišćenja sve vreme korišćenja aplikacije.

Prijava u korisnički nalog i korišćenje aplikacije

Aplikacija omogućava svim korisnicima da nakon uspešne registracije izvrše prijavljivanje u svoj korisnički nalog i pristupe zaštićenim delovima naloga, odnosno segmentima aplikacije koji su predviđeni samo za registrovane korisnike. Prijava u nalog se radi biranjem linka Prijava na početnoj stranici aplikacije, nakon čega se u predviđeni formular za prijavu unose registrovano korisničko ime ili e-mail adresa, kao i lozinka. Detalji o korišćenju aplikacije i objašnjenje njenih funkcionalnih segmenata objavljeno je na stranici Pomoć.

Dozvoljeni načini korišćenja aplikacije

Osnovni način korišćenja aplikacije je stvaranje Bukmarker priča, što su kratki prikazi pročitanih knjiga ili drugih dela, sa osnovnim informacijama o tim delima (autor, naslov) i ocenom, komentarom, beleškom, itd. Bukmarker priče je moguće podeliti sa drugim korisnicima u cilju razmene čitalačkog iskustva, povezivanja sa čitaocima srodnih interesovanja, deljenja sadržaja sa drugim korisnicima aplikacije ili sa drugim aplikacijama na internetu. Aplikaciju je dozvoljeno koristiti samo u skladu sa Uslovima korišćenja, uz poštovanje zakona Republike Srbije i poštovanje drugih korisnika aplikacije. Korisnici aplikacije koji dolaze iz drugih država osim Republike Srbije u obavezi su da poštuju zakone svojih zemalja. Nije dozvoljeno bilo kakvo izražavanje netrpeljivosti prema drugim korisnicima ili osobama koje imaju drugačije mišljenje ili poglede, kao ni diskriminacija zasnovana na bilo kakvoj različitosti u odnosu na sopstvena mišljenja, stavove ili poglede na svet.

Sadržaji koji se mogu objavljivati

Aplikacija je otvorena za sve sadržaje koji se objavljuju u skladu sa Uslovima korišćenja, kao što su imena autora objavljenih dela, naslovi dela, fotografije korica ili pojedinih stranica tih dela, kratki prikazi, komentari, ocene, beleške i slično što je predviđeno aplikacijom. Svi objavljeni sadržaji vlasništvo su korisničkih naloga koji su te sadržaje putem aplikacije i objavili. Korisnici mogu da objavljuju sadržaje za koje su sigurni da ne ugrožavaju autorska i srodna prava u skladu sa zakonom.

Nedozvoljeni sadržaji

Nedozvoljeni sadržaji čine sve informacije pornografskog ili srodnog sadržaja sa eksplicitnim seksualnim sadržajima, kao i svi drugi neprimereni sadržaji koji pozivaju na diskriminaciju, ograničavanje sloboda, ugrožavanje prava drugih lica, nasilje, pretnje, kao i na druge nezakonite radnje. Zabranjeno je kopiranje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravima, bilo u delovima ili celosti. Nedozvoljeno je korišćenje aplikacije za sadržaje koji mogu da ugroze privatnost i bezbednost korisnika, kao i bezbednost uređaja i softvera kojima se pristupa aplikaciji.

Sankcionisanje korisnika

Svako neovlašćeno korišćenje aplikacije je zabranjeno i podleže zakonskoj odgovornosti. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe aplikacije, odnosno njenog korišćenja koji je u suprotnosti sa zakonom i Uslovima korišćenja, korisnički nalog može biti privremeno ili trajno suspendovan, odnosno obrisan sa gubitkom podataka koji su vezani za taj nalog, a korisniku uskraćeno dalje korišćenje aplikacije. Takođe je moguće da deo objavljenih sadržaja u okviru korisničkih naloga bude izbrisan ukoliko nije u skladu sa zakonom i Uslovima korišćenja. Aplikacija ne snosi nikakvu odgovornost za korisničke naloge koji su zbog nepoštovanja zakona i Uslova korišćenja sankcionisani, niti za sadržaje koji su pripadali takvim nalozima. U slučaju da tokom korišćenja aplikacije bude prijavljeno kršenje zakona od strane trećih strana ili lica, a koje se odnosi na korisničke naloge aplikacije i/ili objavljene sadržaje, ukoliko se utvrdi da je došlo do kršenja zakona, bez saglasnosti korisnika takvi sadržaji i korisnički nalozi mogu biti sankcionisani ili obrisani, u skladu sa Uslovima korišćenja.

Pravila privatnosti i zaštita ličnih podataka

Aplikacija je nekomercijalna i besplatna za korišćenje za registrovane korisnike, čiji podaci ostaju njihovo vlasništvo i nisu predmet prodaje, trgovine ili marketinga. Korisnici aplikacije sami biraju nivo privatnosti, odnosno vidljivosti podataka nastalih tokom korišćenja aplikacije. Podaci korisnika su potpuno zaštićeni i obezbeđeni savremenim softverskim i hardverskim rešenjima koja se primenjuju za razvoj, instalaciju, održavanje i bezbednost podataka na internetu, osim ako aktivnosti korisnika aplikacije krše zakone u toj meri da sudske ili izvršne institucije vlasti zatraže uvid u podatke vezane za korisnički nalog.

Prava korisnika

Korisnici imaju pravo da u svakom trenutku traže zaštitu svojih prava u skladu sa Uslovima korišćenja, odnosno u skladu sa zakonom, korišćenjem stranice Kontakt, odnosno kontaktiranjem administratora aplikacije. Korisnici se mogu obratiti administratorima aplikacije za zaštitu od bilo kakve vrste ugrožavanja od strane drugih korisnika aplikacije ili trećih lica. Korisnici mogu u svakom trenutku tražiti eksport iz baze podataka objavljenih korisničkih podataka i sadržaja od administratora aplikacije, kao i njihovo eventualno brisanje ukoliko su javno vidljivi putem aplikacije.

Obaveštavanje korisnika

Aplikacija može da obaveštava registrovane korisnike o svim promenama nastalim u radu aplikacije, zastojima ili prekidima u radu, ažuriranim delovima koda, odnosno novim verzijama aplikacije koje se objave, kao i o drugim informacijama koje su važne za funkcionalnost ili korišćenje aplikacije. Obaveštavanje korisnika može se vršiti direktno, preko registrovane e-mail adrese, kao i indirektno, putem veb-aplikacije i naloga na društvenim mrežama koji pripadaju aplikaciji.

Vlasništvo nad aplikacijom i intelektualna svojina

Veb i mobilna aplikacija su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Sva prava su zadržana. Softverski kod veb i mobilne verzije aplikacije Bukmarker, logo, URL adresa, slogan „Bukmarker: moj e-dnevnik čitanja“ i vizuelni identitet, vlasništvo su Gradske biblioteke „Vladislav Petković Disˮ Čačak i svaka zloupotreba, odnosno nezakonito korišćenje imena i logoa aplikacije, kao i imena i logoa Gradske biblioteke Čačak biće sankcionisani u skladu sa zakonom. Zabranjeno je svako neovlašćeno kopiranje delova aplikacije ili aplikacije u celosti. Aplikacija je proistekla iz projekta Gradske biblioteke Čačak „Unapređenje korisničkog iskustva u javnim bibliotekama Srbije pomoću aplikacije Bukmarker“, koji je Ministarstvo kulture i informisanja podržalo na konkursu za bibliotečko-informacionu delatnost u 2021. godini (Ugovor o sufinansiranju projekta br. 451-04-1284/2021-02). Autori projekta su bibliotekari Gradske biblioteke Čačak Marija Radulović i Bogdan Trifunović.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji objavljeni u okviru registrovanih korisničkih naloga, kao što su fotografije korica knjiga i druge građe, prikazi, ocene, komentari, beleške i drugi sadržaji proistekli iz aktivnosti korisnika aplikacije, vlasništvo su registrovanih korisnika pod čijim nalogom, odnosno korisničkim imenom su sadržaji uključeni u aplikaciju. Takvi sadržaji ne pripadaju delu aplikacije koji je u vlasništvu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Disˮ Čačak i za njih ne može biti garantovana tačnost ili ispravnost. Iako je cilj aplikacije da sve vreme bude dostupna korisnicima i da nesmetano radi, povremeno može doći do kraćih ili dužih zastoja ili prekida u radu koji mogu biti uslovljeni postupcima ažuriranja softvera ili servera neophodnih za funkcionisanje aplikacije. Tokom ažuriranja same aplikacije takođe je moguće da dođe do kraćih ili dužih prekida u funkcionisanju. Aplikacija nije odgovorna za slučajeve gubitka kontrole nad korisničkim nalozima ili sadržajima vezanim za naloge koji su proistekli iz neodgovornog ponašanja korisnika aplikacije, poput deljenja putem interneta ili na drugi način lozinke za pristup korisničkom nalogu, snimaka ekrana sa ličnim podacima i drugih informacija koje mogu da dovedu do gubitka kontrole nad nalogom i objavljenim sadržajima. Aplikacija ne snosi nikakvu odgovornost za korisničke naloge koji su zbog nepoštovanja zakona i Uslova korišćenja sankcionisani u skladu sa Uslovima korišćenja, niti za sadržaje koji su pripadali takvim nalozima.

Kontakt podaci

Za sve dodatne informacije u vezi aplikacije kontakt podaci nalaze se na stranici Kontakt, na veb adresi https://bukmarker.app/contact/.

Objavljeno: januar 2022. godine